Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Inne środki na badania naukowe

Thesaurus Poloniae

Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od jesieni 2009 roku. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Do udziału w programie zapraszamy zarówno badaczy zajmujących się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii, antropologii itp.

MCK organizuje każdego roku dwie tury naboru dla stypendystów:

Nabór do konkursu dotyczącego pierwszej tury programu może być rozpoczęty w terminie od 1 listopada do 15 grudnia danego roku i zakończyć się pomiędzy 31 grudnia a 15 lutego następnego roku. Nabór trwa minimum sześć tygodni. Pobyt stypendialny w Krakowie w ramach pierwszej tury trwa trzy miesiące i jest realizowany pomiędzy początkiem marca, a końcem lipca następnego roku.

Nabór do drugiej tury może być rozpoczęty w terminie od 1 maja do 15 czerwca i zakończyć się pomiędzy 30 czerwca a 15 lipca danego roku. Nabór trwa minimum sześć tygodni. Pobyt stypendialny w Krakowie w ramach drugiej tury trwa trzy miesiące i jest realizowany pomiędzy początkiem września, a końcem grudnia tego samego roku.
Więcej informacji na stronie internetowej MCK.


Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego na 2015 rok

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy na rok 2015, w ramach których przyznawane są dotacje i granty na realizację projektów badawczych.

Jednym z takich programów jest „Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet 2 – Promocja czytelnictwa”, który ma na celu wspieranie wartościowych inicjatyw związanych z upowszechnianiem czytelnictwa. Środki z priorytetu mogą być przeznaczone na dofinansowanie zadań dotyczących rozwoju czytelnictwa i promocji literatury, w tym na:
- kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne
- cykliczne audycje radiowe i internetowe.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Innym programem ogłoszonym na 2015 r. jest „Wydarzenia artystyczne – priorytet 1 – Muzyka” , którego strategicznym celem jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących różnorodne aspekty polskiej i światowej kultury muzycznej.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

MKiDN ogłosił również programy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego:

1. „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 4 – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”. Strategicznym celem priorytetu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat. Założeniem priorytetu jest również upowszechnianie wiedzy na temat stanu zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego poza granicami Polski. Do finansowania przewidziano następujące rodzaje zadań:
- dokumentowanie utraconego i rozproszonego polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym badań naukowych, kwerend bibliotecznych, archiwalnych i inwentaryzacji
- publikacja oraz promocja badań naukowych nad dziedzictwem narodowym poza granicami kraju
- upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z dziedzictwem narodowym poza granicami kraju

Więcej informacji tutaj.

2. „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”. Strategiczny cel programu to opracowanie i cyfryzacja materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego. W ramach tego priorytetu mogą być dotowane takie zadania jak:
- opracowanie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem niepaństwowego zasobu archiwalnego wraz z przeprowadzeniem koniecznych prac konserwatorskich
- digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca
przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich
- udostępnianie cyfrowych zasobów za pośrednictwem urządzeń multimedialnych lub/oraz sieci rozległych (Internetu) poprzez portale internetowe itp.

Więcej informacji tutaj.

Terminy składania wniosków we wszystkich programach: przewidziano przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

Wykaz wszystkich programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2015 rok znajduje się tutaj.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową, która realizuje misję wspierania nauki poprzez:
1. wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych
2. działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej
3. wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:

Program MONOGRAFIE
publikacja wyłanianych w drodze stałego konkursu monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Składane do konkursu prace powinny spełniać następujące warunki: nie być publikowane wcześniej, charakteryzować się wysokim poziomem naukowym, odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujecia, integralnością tematyki i formy, a także takim ujęciem tematu, by praca była dostępna nie tylko dla specjalistów. Finansowanie obejmuje koszty wydania pracy w serii monografie FNP oraz honorarium dla autora. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na wybrany język kongresowy dzieła naukowego opublikowanego wcześniej w języku polskim. Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego.
Jest to konkurs w trybie ciągłym.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: Program Monografie

Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa i budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Stypendia przeznaczone są dla uczestników studiów doktoranckich kształcących się w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz przygotowujących pracę doktorską w zakresie i o tematyce, które zostały uznane za szczególnie istotne dla regionu tj. zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji (RSI). Stypendia przeznaczone są w szczególności dla doktorantów prowadzących badania, których efekty mogą być wykorzystane w praktyce przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Województwa Małopolskiego, przyczyniając się do poprawy ich konkurencyjności i rozwoju gospodarczego.

Maksymalna kwota stypendium wynosi 3000 zł miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na okres 3 lat akademickich, począwszy od drugiego roku studiów doktoranckich. Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Fundusz Wyszehradzki
Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, intensyfikacja kontaktów pomiędzy społeczeństwami, a także wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, artystycznej i turystycznej oraz wymiany młodzieży. IVF prowadzi programy grantowe (tzw. granty małe, standardowe i strategiczne), programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz program grantów uniwersyteckich. W 2012 r. powstał specjalny program z myślą o współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego tzw. V4EaP (Visegrad for Eastern Partnership).
Wyszehradzki Program Stypendialny jest specjalnym programem utworzonym przez Fundusz Wyszehradzki w celu ułatwienia wymiany studenckiej poprzez zapewnienie wsparcia finansowego kandydatom, którzy są mieszkańcami państw V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja) lub mieszkańcami państw, nienależących do Unii Europejskiej (Białoruś, Chorwacja, Mołdawia, Rumunia, Federacja Rosyjska, Serbia i Czarnogóra) i pragną studiować w państwach V4.
W ramach Wyszehradzkiego programu Stypendialnego na rok akademicki 2013/2014 dostępne są następujące stypendia:
Intra-Visegrad Scholarship - 2300 EUR/za semestr dla kazdego stypendysty oraz 1500 EUR za semestr dla uniwersytetu przyjmującego stypendystę (denorazowa wpłata);Jest to stypendium dla wyróżniających się studentów i naukowców z krajów i do krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Out-Going scholarskip - 2300 EUR/za semestr dla każdego stypendysty oraz 1500 EUR za semestr dla uniwersytetu przyjmującego stypendystę (jednorazowa wpłata). Jest to stypendium dla wyróżniających się studentów i naukowców do krajów partnerskich, takich jak: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia, Ukraina.Czas trwania stypendium to 10 miesięcy lub 5 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu.

Fundusz Wyszehradzki oferuje również:
MAŁE GRANTY -
Terminy nadsyłania wniosków: 1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia
Wysokość dofinansowania: do 6.000 Euro
Poziom dofinansowania: do 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).
Budżet projektu może dotyczyć okresu maksymalnie 6 miesięcy

GRANTY STANDARDOWE-
Termin składania wniosków: 15 września
Termin nadsyłania wniosków: 15 września
Wysokość dofinansowania: od 6.001 EUR w górę
Poziom dofinansowania: do 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).
Budżet projektu może dotyczyć okresu maksymalnie 12 miesięcy.

Informacje o grantach dostępne są pod tym adresem: http://visegradfund.org/

 

HERA (Humanities in the European Research Area) - międzynarodowe konsorcjum instytucji z różnych krajów zajmujących się finansowaniem badań humanistycznych  ogłasza  konkurs!!!

 

Międzynarodowe projekty badawcze, które próbują odpowiedzieć m.in. na pytanie, w jaki sposób rozumienie przeszłości wpływa na teraźniejszość, można zgłaszać w konkursie "Uses of the Past" organizowane przez konsorcjum HERA. Budżet konkursu to 20 mln euro.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do 9 kwietnia 2015 r. do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego. Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa w październiku 2015 r.

Ci, którzy chcieliby wziąć udział konkursie, mogą szukać partnerów do realizacji projektów badawczych za pomocą aplikacji Matchmaking Tool.

Polscy badacze pytania w sprawie konkursu mogą zadawać krajowym koordynatorom z Narodowego Centrum Nauki.

Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne na stronach NCN i HERA.